สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอ่างทอง จำกัด สหกรณ์ครูอ่างทอง อ่างทอง ครูอ่างทอง
นาฬิกา
เข้าสู่ระบบสมาชิก
User Name
  Password
    สมัครสมาชิก
    ลืมPassword
   
 

นายดิเรก บำเพ็ญ
ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ

ประกาศสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง  

          ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ได้อนุมัติงบประมาณ ข้อ 4 หมวดค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการอนุมัติงบประมาณทั้งปี นั้น  ฝ่ายจัดการ จึงขออนุมัติจัดซื้อ ตามรายการ ดังนี้

  1. ตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน 2 ตู้ 
  2. เก้าอี้ห้องประชุมและเก้าอี้ทำงานของเจ้าหน้าที่ จำนวน 24 ตัว 
  3. เก้าอี้นั่งสำหรับสมาชิก จำนวน จำนวน 4 ชุด ชุดละ 4 ตัว 
  4. พัดลมติดผนัง จำนวน 6 ตัว เป็นเงิน   
  5. เครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด 
  6. ปรับปรุงห้องประชุมระบบไฟฟ้าภายในห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์ฯ
    และปรับปรุงเคาน์เตอร์ให้บริการสมาชิก จำนวน 2 ห้อง 
  7. ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและหม้อแปลงภายในสำนักงาน เป็นเงิน 
  8. ปรับปรุงป้ายชื่อสหกรณ์                      

ผู้สนใจส่งยื่นเสนอราคากรุณาติดต่อที่สกหรณ์

 ประกาศการผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ประจำสหกรณ์ฯ ตำแหน่ง นิติกร  รายละเอียด
ประกาศผลการคัดเลือกประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกสหกรณ์และครอบครัวประจำปี 2561   รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการประจำปี 2560     รายละเอียด
ประกาศการเลือกผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ประจำปี 2560     รายละเอียด
ประกาศประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกสหกรณ์และครอบครัวประจำปี 2561   รายละเอียด
ประกาศการจัดพิมพ์รายงานกิจการประจำปี 2560         รายละเอียด
 
<<== แสดงข่าวทั้งหมด ==>>
 
เอกสารในนี้จัดทำขึ้นในรูปแบบไฟล์ .pdf ดังนั้นท่านจะต้องมีการติดตั้งโปรแกรม Acrobat Reader ก่อนจึงจะสามารถเปิดใช้งานเอกสารต่าง ๆ ได้
 
 
 
 
   
99 ถ.โพธิ์พระยา-ท่าเรือ ต.บ้านอิฐ อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
Copyright 2016 by www.atgtsc.com