นาฬิกา
เข้าสู่ระบบสมาชิก
User Name
  Password
    สมัครสมาชิก
    ลืมPassword
   
 

 

ตัวอย่างการกรอกใบกู้สามัญ
แผ่นที่ 1  คลิ๊ก

แผ่นที่ 2  คลิ๊ก

แผ่นที่ 3  คลิ๊ก

แผ่นที่ 4  คลิ๊ก

แผ่นที่ 5  คลิ๊ก

แผ่นที่ 6  คลิ๊ก

ตารางวิธีคิดคำนวนค่าหุ้นในการกู้ Click
 

หลักเกณฑ์การกู้เงินสามัญ
1. อายุในการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ

   1.1 เป็นสมาชิก 6 เดือน - 1 ปี กู้ได้ 95 เท่า ของเงินได้รายเดือน ไม่เกิน 2,000,000.- บาท

   1.2 เป็นสมาชิก 1 ปีขึ้นไป กู้ได้ 95 เท่า ของเงินได้รายเดือน ไม่เกิน 3,700,000.- บาท

          เมื่อกู้แล้วหลังจากหักเงินแล้วมีเงินเหลือ 20 % ของเงินเดือน (เงินได้รายเดือนของกรณีเงินเหลือ คือเงินเดือน + เงินประจำตำแหน่ง) ถ้ามีเงินเหลือไม่ถึง 20 % ต้องมีบันทึกชี้แจงเหตุผลและความจำเป็น แต่ต้องมีเงินเหลือไม่น้อยกว่า 15 %

          ข้าราชการบำนาญอายุ 70 ปีขึ้นไป กู้ได้ 100 % ของหุ้น + 250,000.- บาท

*เงินได้รายเดือน หมายถึง เงินเดือน ซึ่งไม่รวมเงินวิทยฐานะ และเงินอื่นๆ ซึ่งจ่ายรวมกับ

เงินเดือน

2. ต้องมีหุ้นตามวงเงินดังนี้

   2.1. สมาชิกที่กู้ไม่เกิน 1,000,000 บาท ต้องมีหุ้นร้อยละ 30 ของเงินกู้

   2.2. สมาชิกที่กู้เกิน 1,000,000 บาท ถึง 3,500,000 บาท ต้องเพิ่มหุ้นร้อยละ 15
 
3.ระยะเวลาในการขอกู้และชำระหนี้

   3.1 ส่งคำขอกู้ได้เดือนละ 2 ครั้ง ดังนี้

         ครั้งที่ 1 สมาชิกยื่นคำขอกู้ตั้งแต่วันที่ 8 ถึงวันที่ 23 ได้รับเงินกู้วันที่ 30 ในเดือนถัดไป

ถ้าตรงกับวันหยุดให้เลื่อนออก

         ครั้งที่ 2 สมาชิกยื่นคำขอกู้ตั้งแต่วันที่ 24 ถึงวันที่ 7 ของเดือนถัดไป ได้รับเงินกู้วันที่ 16

ถ้าตรงกับวันหยุดให้เลื่อนออก

   3.2 ส่งชำระหนี้ไม่เกิน 360 งวด

   3.3 หลังจากสมาชิกกู้แล้วจะขอกู้ใหม่ต้องส่งชำระหนี้ไม่น้อยกว่า 6 งวด (ถ้ากู้หุ้นตัวเอง ส่งชำระ 3 เดือน สามารถกู้ใหม่ได้)

   3.4 สมาชิกที่มีหนี้มีสิทธิขอผ่อนผันเงินงวดชำระหนี้ ได้ไม่เกิน 6 เดือน โดยส่งชำระหนี้มาแล้วไม่ ต่ำกว่า 4 งวด

   3.5 สมาชิกที่กู้เงิน ไม่เกิน 1,500,000 บาท กู้ได้ทุกวัน ยกเว้นวันที่ 7-8 ของเดือน ถ้าตรงกับวันหยุดให้เลื่อนออก สำหรับสมาชิกที่ไม่มีหนี้กู้ได้ทุกวัน(รับเป็นเช็ค)

   3.6 สมาชิกที่กู้เกิน 1,500,000.- บาท สหกรณ์จะโอนเงินเข้าบัญชีของสมาชิก โดยหักค่าธรรมเนียม 10 บาท จากเงินกู้ ถ้ามีความประสงค์จะรับเช็ค ให้มารับได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอ่างทอง

   3.7 การกู้หุ้นตัวเอง กู้ได้ร้อยละ 100 ของเงินค่าหุ้นที่มีอยู่ ถ้าเป็นหุ้นถอนได้ ต้องนำใบหุ้นมาจำนำที่สหกรณ์ฯ ถ้าไม่มีหนี้สามารถกู้ได้ทุกวัน

4. การค้ำประกัน

   4.1 สมาชิกที่ขอกู้ตั้งแต่ 1,000,000 บาท ถึง 2,000,000 บาท ต้องมีข้าราชการอย่างน้อย 2 คนในจำนวนผู้ค้ำประกันทั้งหมด

   4.2 สมาชิกที่ขอกู้ตั้งแต่ 2,000,000 บาทขึ้นไป ถึง 3,500,000 บาท ต้องมีข้าราชการอย่างน้อย 3 คนในจำนวนผู้ค้ำประกันทั้งหมด

วงเงินการค้ำประกัน

   1. หลังจากหักเงินค่าหุ้น ไม่เกิน 1 ล้าน 5แสน ใช้ 300,000 บาท/คน ใช้คนค้ำ 5 คน

   2. หลังจากหักเงินค่าหุ้น เกิน 1 ล้าน 5 แสน ถึง 2 ล้าน ใช้ 350,000 บาท/คน ใช้คนค้ำ 6 คน

   3. หลังจากหักเงินค่าหุ้น เกิน 2 ล้าน ใช้ 472,000 บาท/คน ใช้คนค้ำ 6 คน

การใช้บุคคลค้ำประกัน

    สมาชิก 1 คน สามารถค้ำประกันได้ไม่เกิน 8 สัญญา โดยกำหนดอัตราเงินเดือน ดังนี้

   5.1 เงินเดือน 6,000 ขึ้นไป - 9,000 บาท ค้ำประกันได้ 2 สัญญา

   5.2 เงินเดือน 9,000 ขึ้นไป - 12,000 บาท ค้ำประกันได้ 3 สัญญา

   5.3 เงินเดือน 12,000 ขึ้นไป - 15,000 บาท ค้ำประกันได้ 4 สัญญา

   5.4 เงินเดือน 15,000 ขึ้นไป - 20,000 บาท ค้ำประกันได้ 5 สัญญา

   5.5 เงินเดือน 20,000 ขึ้นไป - 25,000 บาท ค้ำประกันได้ 6 สัญญา

   5.6 เงินเดือน 25,000 ขึ้นไป - 30,000 บาท ค้ำประกันได้ 7 สัญญา

   5.7 เงินเดือน 30,000 ขึ้นไป ค้ำประกันได้ 8 สัญญา

การค้ำประกันของเอกชน

   -สำหรับวงเงินกู้ไม่เกิน 300,000.- บาท ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกันเป็นข้าราชการ

   - สำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่ 300,000.- บาท ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 400,000.- บาท ให้มีผู้ค้ำ

ประกันซึ่งเป็นสมาชิกที่เป็นข้าราชการค้ำประกัน 1 คน

   - สำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่ 400,000.- บาท ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 500,000.- บาท ให้มีผู้ค้ำประกัน

ซึ่งเป็นสมาชิกที่เป็นข้าราชการค้ำประกัน 2 คน

   - สำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่ 500,000.- บาท ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1,000,000 .- บาทให้มีผู้ค้ำประกัน

ซึ่งเป็นสมาชิกที่เป็นข้าราชการค้ำประกัน 3 คน

   -สำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่ 1,000,000.- บาท ขึ้นไป ให้มีผู้ค้ำประกันซึ่งเป็นสมาชิกที่เป็น

ข้าราชการค้ำประกัน 4 คน

การรับรองโสด- หม้าย ให้ผู้บังคับบัญชาหรือสมาชิกรับรองการเป็นโสดหรือหม้ายได้

5. การประกันชีวิต

   5.1 กู้เกิน 1 ล้าน ถึง 2 ล้าน ต้องทำประกัน โครงการ 3

   5.2 กู้เกิน 2 ล้าน ถึง 2.5 ล้าน ต้องทำประกัน โครงการ 3,4

   5.3 กู้เกิน 2.5 ล้าน ถึง 3.5 ล้าน ต้องทำประกัน โครงการ 3,4,5

6. เอกสารหลักฐานการขอกู้เงินสามัญ

   6.1 ใบคำขอกู้เงิน

   6.2 สำเนาบัตรประชาชน / บัตรข้าราชการ / บัตรข้าราชการบำเหน็จบำนาญ อย่างใดอย่างหนึ่งที่ยังไม่หมดอายุ

   6.3 คนค้ำประกัน ถ้าเป็นข้าราชการบำนาญ ต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้านด้วย

   6.4 สลิปเงินเดือนของเดือนก่อนยื่นคำขอกู้ (ต้องมีรายละเอียดการหักเงินของสหกรณ์และรับรองโดยหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)

   6.5 สัญญาเงินกู้

   6.6 ข้าราชการบำนาญยื่นกู้ต้องแนบสำเนาบัตรตามข้อ 6.2 และสำเนาทะเบียนบ้านด้วย

   6.7 หนังสือยินยอมให้หักเงินปันผล ชำระเบี้ยประกันชีวิตสำหรับสมาชิกที่ทำประกันชีวิต
 

 

 
 
 
   
99 ถ.โพธิ์พระยา-ท่าเรือ ต.บ้านอิฐ อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
Copyright 2016 by www.atgtsc.com